Regler vid renovering av lägenhet

Enklare renovering av lägenhet såsom målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller byte av köksinredning kräver inget tillstånd av styrelsen. Dock krävs tillstånd från styrelsen för ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring/flytt av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme eller vatten, ändrade funktioner eller annan väsentlig förändring av lägenheten. En ändrad planlösning utgör en väsentlig förändring av lägenheten. Även om elledningar inte omfattas av en generell tillståndsplikt kan ändring av elledningar kräva styrelsens tillstånd om ändringen avser ledningar föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.

 

Krav på underlag för styrelsebeslut

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad förse styrelsen med de handlingar som krävs för styrelsens beslut. För att erhålla tillstånd av styrelse för att utföra väsentliga förändringar krävs följande:

En skriftlig ansökan på blankett ”Ansökan om tillstånd för ombyggnad i BRF Södergatan” med relevanta bilagor skickas till styrelsen innan någon upphandling sker. Ansökan skall innehålla följande:
1. En detaljerad beskrivning på förändringen med ritning eller skiss.
2. Dokument som krävs vid arbete i våtrum: våtrumscertifikat (GVK-certifikat eller motsvarande). För elarbeten: elektrikercertifikat (ECY-certifikat eller motsvarande)
3. Bygglov/bygganmälan om detta krävs, se byggnadsnämndens hemsida: Bygga nytt, ändra eller riva – Sigtuna kommun
4. Kopia på tänkt avtal med entreprenör, detta ska innehålla garantier, garantitider, egenkontrollplan etc. Avtalet ska vara ett totalentreprenadavtal enl. ABT 06 (där bl.a. 5 års garanti gäller och 10 års ansvar). Mall för ifyllnad enligt Konsumentverkets upphandling för mindre arbeten, hittar du här: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/hantverkarformularet-2014-konsumentverket.pdf
5. Besiktningsman för förändringen/entreprenaden.

 

Krav på underlag efter ombyggnad/förändring

Om styrelsen godkänner ombyggnaden/förändringen så skall följande dokument överlämnas till styrelsen efter godkänd besiktning (detta skall klart framgå av avtalet mellan medlem och entreprenör)

1. Beskrivning av ombyggnaden
2. Uppdaterade relationsritningar
3. Fotodokumentation
4. Behörig med våtrumscertifikat (Våtrumsintyg)
5. Behörig VVS installatör (Säkert vattenintyg)
6. Behörig installatör El
7. Signerade utförda egenkontroller för resp. installation
8. Garantiåtagande/bevis
9. Intyg på att arbetet möter de eventuella krav som bostadsrättshavarens försäkringsbolag framställt.
10. Besiktningsutlåtande

 

Tillsyn av ombyggnation/ändring

Någon ombyggnation/ändring av lägenhet får inte påbörjas förrän styrelsen lämnat tillstånd. Besiktningsmannen kommer även att göra tillsyn halvvägs i projektet, t.ex. vid rörläggning före och efter gjutning, vid ombyggnad av badrum när tätskiktet lagts, samt när arbetet är avslutat. Fotodokumentation skall ske i alla moment vid badrumsrenoveringar. Rörläggning före och efter gjutning, före och efter tätskikt, före och efter läggning av värmegolv. Boende tar själv kontakt med besiktningsman.

Ansvar Medlemmen ansvarar för av medlem/entreprenör utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten. Medlemmen svarar också för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter. Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket.

Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) göras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Information om företag finns hos GVK Svensk Våtrumskontroll, Byggkeramikrådet eller Säker Vatten AB.

Eventuell vattenavstängning ombesörjs av fastighetstekniker och skall aviseras i förväg av medlemmen till övriga boende i trapphuset minst en dag i förväg. På aviseringen ska det stå mellan vilka klockslag vattnet är avstängt. Maxtid för avstängning är två timmar.

Medlemmen skall informera anlitade hantverkare om reglerna i föreningen.

Rivning av våtrum, kök, väggar mm. är i regel arbeten som är mycket dammiga. Lock skall därför sättas på frånluftskanalerna för att undvika ett haveri på ventilationsaggregat, en mycket hög och onödig kostnad som den ombyggande medlemmen står för.

 

Buller och störningar

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Upplys dina grannar i din och angränsande portar om att du/ni tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå.

Ombyggnadsarbeten får utföras under vardagar kl 08.00- 18.00 samt helger 11.00–16.00, undvik arbete under storhelger.

Särskilt störande arbeten såsom att bila, borra i betong och dylikt ska aviseras per dag och klockslag så att grannarna kan välja att vara på annan plats medan arbetet pågår. Dessa arbeten får inte utföras under lördagar eller söndagar.

 

Byggmaterial och byggavfall

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i eller utanför trapphuset. Byggavfall får inte slängas i återvinningsrummet.

Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning. Byggsopor som ställs på trottoaren skall borttransporteras bort varje fredag och ej stå kvar över helger. Medlemmen skall tillse att det finns ett skriftligt åtagande i detta avseende från entreprenören att hänvisa till vid tvist.